Kişisel Verileri Koruma Kanunu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir.  Bu kapsamda Şirketimiz tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince Şirketimiz, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

IdoMenu, Çalışan tarafından hesap oluşturulması esnasında toplanan veriler şunlardır. Ad, soyad vb. kimlik bilgileri, adres, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ürün içerikleri, resimler, iş adresi, telefonu vb. iletişim bilgileri kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola.

Kanun'un 3 ve 7. maddesi doğrultusunda, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek olup bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika'nın hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

IdoMenu, Çalışanlar tarafından sağlanan kişisel verileri, Çalışan'ın uygulama hesabının açılması ve uygulamaya konu ve hizmetlerin sağlanması amacı ile kullanacaktır. IdoMenu ayrıca, bahsi geçen kişisel verileri sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, hizmetin geliştirilmesi ve bu kapsamda Şirket'e veya Çalışanlar'a gerekli bilgilendirilmelerin yapılması ve sunduğu hizmetlerin doğasından kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için işleyebilir.

Söz konusu kişisel bilgiler Şirket veya Çalışan ile temas kurmak veya Şirket'in ve Çalışanlar'ın uygulamadaki tecrübesini iyileştirmek (mevcut hizmetlerin geliştirilmesi, yeni hizmetler oluşturulması ve kişiye özel hizmetler sunulması gibi) amacıyla kullanılabileceği gibi, IdoMenu raporlama ve iş geliştirme faaliyetleri kapsamında kullanılabilecek, Çalışan'ın kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler yapma, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında bulunma amacıyla da kullanılabilecektir. Çalışan'ın ayrıca onay vermesi halinde onay kapsamında söz konusu bilgiler IdoMenu ve işbirliğinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla işlenebilecek, saklanabilecek, üçüncü kişilere iletilebilecek ve söz konusu bilgiler üzerinden çeşitli uygulama, ürün ve hizmetlerin tanıtımı, bakım ve destek faaliyetlerine ilişkin bildirimlerde bulunma amacıyla Çalışan ile iletişime geçilebilecektir.

IdoMenu ayrıca, Kanun'un 5 ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki şartların varlığı halinde verileri Çalışanlar'ın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Çalışanlar'ın bilgilerinin açık rıza temin edilmeksizin işlenebileceği durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

Çalışan'ın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

Çalışan'ın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, IdoMenu'nın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

IdoMenu, Çalışanlar'a ait kişisel verileri ve bu kişisel verileri kullanılarak elde ettiği yeni verileri, Şirket'e ve Çalışanlar'a karşı taahhüt ettiği edimlerin ifası amacıyla IdoMenu'nın hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilere, söz konusu hizmetlerin temini amacıyla sınırlı olmak üzere aktarabilmektedir.

IdoMenu, Çalışan deneyiminin geliştirilmesi (iyileştirme ve kişiselleştirme dâhil), Şirket'in ve Çalışan'ın güvenliğini sağlamak, hileli ya da izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırılması, Site'ye, Platform'a veya IdoMenu hizmetlerine ilişkin hataların giderilmesi ve işbu Politika'da yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirebilmek için dış kaynak hizmet sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisleri), hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Çalışan, yukarıda belirtilen amaçlarla sınırlı olmak kaydı ile bahsi geçen üçüncü tarafların Çalışanlar'ın kişisel verilerini dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularında saklayabileceğini, bu hususa peşinen muvafakat ettiğini kabul eder.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;

İşlenip işlenmediğini öğrenme,

İşlenmişse bilgi talep etme,

İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.Çalışan, işbu Politika'ya konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Çalışan'ın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde IdoMenu'nın herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Çalışan, kişisel verisinin IdoMenu tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunması halinde Temassız Dijital QR Menü Oluşturma Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi'nde belirtilen hizmetlerden kendisinin ve/veya Şirket'in faydalanılamayabileceğini kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

IdoMenu, Şirket ve/veya Çalışan ile arasında doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir. Veri Güvenliğine İlişkin Önlemler ve Taahhütler IdoMenu, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Politika'da ifade edilen şartlarda,

kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve

kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

IdoMenu, Çalışanlar hakkında elde ettiği kişisel verileri bu işbu Politika ve Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.

Site ve Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, IdoMenu uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

IdoMenu, işbu Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebilir. Güncel Politika, Şirket'e ve/veya Çalışan'a herhangi bir yöntemle sunulduğu tarihte yürürlük kazanır.